רוצים להזין הנחה ללקוח/ה בעת יצירת מסמך?
בזמן יצירת המסמך, תוכלו לתת הנחה ללקוח/ה, באמצעות כתיבת סכום ההנחה, או באמצעות כתיבת אחוז ההנחה.

אפשרות הזנת ההנחה מופיעה בטבלת פירוט המוצרים/השירותים.

במסמך שיופק, יופיק הסכום המקורי, וסכום ההנחה הסופי במסמך.

האם מצאת את התשובה שלך?