לדלג לתוכן הראשי
תקנון האתר
עודכן לפני יותר משבוע

הרשמה לאתר מותנית בקריאה ובאישור התקנון על כל חלקיו. הרשמתך לאתר תיחשב כהסכמה לכל פרטי התקנון.

ברוכים הבאים וברוכות הבאות!
על ידי שימוש במוצרים, תוכנות, שירותים ו/או אתרים של SUMIT (להלן: "השירותים") הינכם מסכימים לתקנון הכולל תנאים והגבלות שונים.
התקנון צפוי להשתנות מעת לעת. על כל שינוי בתקנון תקבלו הודעה באתר ו/או בדוא"ל. השימוש בשירותים הינו בכפוף להסכמה לתקנון ולשינויים שייערכו בו. במידה ולא תסכימו לשינויים בתקנון, תוכלו להוריד את כל הנתונים שלכם מחלק מהשירותים שיאפשרו זאת, אך לא תוכלו עוד להשתמש בשירותים עד שתאשרו את התנאים החדשים.
עליכם לקרוא את התקנון במלואו ולאשר אותו.

הגרסה המעודכנת של התקנון תמצא בכל עת בכתובת הבאה: https://app.sumit.co.il/users/terms

 1. הגדרות:

  1. "המערכת": אתר SUMIT הנמצא בכתובת sumit.co.il וכל האתרים, הכתובות, הדואר האלקטרוני, המסמכים והאנשים המקושרים אליו.

  2. "המשתמש": כל איש, אישה או מערכת אוטומטית המשתמשים במערכת, בתשלום, או שלא בתשלום, בכל אמצעי שהוא לרבות מכשירים סלולריים, לרבות עובדים ומתנדבים של המשתמש.

  3. "הנהלת האתר": חברת סאמיט, תמיד על זה בע"מ.

 2. כללי:

  1. השימוש במערכת מותנה בקריאה ובאישור התקנון על כל חלקיו לרבות ההגדרות, המבוא וכיו"ב. שימוש במערכת לרבות הרשמה אליה ייחשבו כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים הרשומים.

  2. השימוש במערכת מוצע בתשלום או בחינם על פי הגדרות המשתמש והגדרות הנהלת האתר המשתנות לעת לעת. גם בהרשמה חינם למערכת אין הבטחה כי השימוש העתידי במערכת יהיה בחינם כלל ועיקר.

  3. התשלום למערכת הינו עבור הזכות להשתמש בה בלבד. כל הזכויות על התוכן, התשתית, העיצוב והקוד של המערכת יישארו בידי הנהלת האתר באופן מלא ובלעדי. כל זאת לרבות זכויות יוצרים, קניין רוחני ומוחשי מכל סוג שהוא הנמצא באתר אלא אם צוין מפורשות אחרת.

  4. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הנהלת האתר: הודעות הנהלת האתר בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המערכת לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הנהלת האתר לבצע, במערכת ו/או לפעילות המערכת ו/או הפסקת פעילותה וכיו"ב יעשו על ידי הנהלת האתר באופן ובדרך כפי שהנהלת האתר תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום באחד מאמצעי התקשורת ו/או בפרסומים ייעודיים למשתמשים כמו אתר הנהלת האתר ו/או באמצעות דיוור ישיר, לפי העניין והכול לפי בחירת הנהלת האתר, ייחשב כמספק והמשתמש לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.

  6. הנהלת האתר תהא רשאית לקזז כל סכום אשר עומדת לזכותו של המשתמש, וזאת כנגד כל סכום שחב לה המשתמש ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

  7. הנהלת האתר תהא רשאית בכל עת לשנות את התמורה המשולמת על ידי המשתמש בגין כל שירות ושירות המוצע באמצעות במערכת וזאת בהתראה של 30 ימים וזאת מבלי לפגוע בזכותו של המשתמש לבטל את חברותו במערכת בכל עת ומבלי לפגוע בהוראות סעיף 6 להלן.

 3. הצהרות כלליות:

  1. אין לראות במערכת ובתכניה כל ייעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי, כלכלי או ייעוץ מכל סוג שהוא. הנהלת האתר מזינה למערכת תכנים מילוליים על מנת להבהיר מה ההיגיון המנחה ואילו חוקים ותקנות הובילו לבניית המערכת כמו שהיא בנויה. מטרה נוספת היא קבלת ביקורת ומשוב מלקוחות ומבקרי המערכת על מנת לקדמה בצורה שקופה ויעילה. שימוש במערכת על ידי המשתמש יתבצע לאחר שהאחרון קיבל ייעוץ משפטי/חשבונאי מתאים המאשר לו שהתוצרים של המערכת תואמת את הדין החל על המשתמש ואת צרכיו.

  2. בכל שאלה בקשר עם התכנים והפונקציות של המערכת יש להיוועץ עם בעל מקצוע והסמכה כנדרש.

  3. בכל מקרה הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין כל נזק כזה או אחר, למשתמש או לצד ג', בעקבות כל שימוש שהוא במערכת לרבות בעקבות אובדן נתונים ומידע, אי דיוק בנתונים ובמידע, העברת מידע שגוי לצד ג', אי זמינות המערכת, בעקבות שירותים נלווים או אי אספקה של שירותים.

  4. ההנהלה שומרת את זכותה לשנות את תנאי השימוש בצורה חד צדדית בהודעה למשתמש באמצעות במערכת. המשך שימוש במערכת על ידי המשתמש בעקבות שינוי כאמור יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים האמורים מבלפי לפגוע בזכותו להפסיק לעשות שימוש במערכת בכל עת.

  5. הנהלת האתר שומרת את זכותה שלא לתת שירות למשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי. אי נתינת שירות מסוג זה יכולה להתבצע ע"י הגבלה מראש או על ידי הפסקת השירות, במלואו או חלקו, מכל סיבה שהיא לרבות עבור משתמשים אשר לא השתמשו במערכת למשך חצי שנה ומעלה. שימוש במערכת יוגדר לפי הנהלת האתר.

  6. הנהלת האתר לא מתחייבת לספק אפשרות צפייה ו/או עותקים כלשהם של המידע המאוחסן במערכת לאחר הפסקת תשלום דמי השימוש עבור המערכת. על המשתמש לגבות את כל הנתונים שלו למקרה זו יסתיים השימוש על ידו במערכת מכל סיבה שהיא.

 4. הצהרות והתחייבויות המשתמש:

  1. המשתמש מצהיר שהוא מסכים לקבל מסמכים ממוחשבים בדואר אלקטרוני מהמערכת.

  2. המשתמש מתחייב לא לנקוט בצעד משפטי כנגד הנהלת האתר באם אחד מתנאי השימוש, הרכיבים במערכת או האפשרויות בה לא מתאימים לו. הסעד והצעד היחיד שעומד לרשות המשתמש הוא הפסקת השימוש במערכת.

  3. המשתמש מתחייב שלא להשתמש במערכת לכל שימוש בלתי חוקי. כל שימוש בלתי חוקי יהיה באחריות המשתמש והוא יישא באחריות על פי כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב במהלך השימוש בשירותים השונים של המערכת לפעול לפי כל דין החל עליו, לרבות ובמיוחד במסגרת השימוש בשירותי המערכת במסגרתם הוא פועל אם מול צדדים שלישיים.

  4. המשתמש מתחייב לבדיקה מדגמית של הנתונים, התחשיבים, הדוחות וכל התוצרים של המערכת מדי חודש בחודשו.

  5. המשתמש מתחייב להחליף את הסיסמאות איתן הוא משתמש במערכת בצורה תדירה ולא פחות מאחת לחצי שנה. הנהלת האתר ממליצה להשתמש בסיסמא ייחודית במערכת, לא להשתמש בסיסמא באתרים נוספים, לא לגלותה לצדדים שלישיים ולא לשמור אותה בסמוך למערכת או במקום הניתן לגילוי בנקל.

  6. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהנהלת האתר תעביר כל פרט מידע הנמצא ברשותה במידה ותידרש לכך על ידי רשויות המס.

  7. תנאי השימוש הינם בהתאם לחוקי מדינת ישראל. המשתמש מסכים בזאת כי בכל מחלוקת הקשורה בצורה ישירה או עקיפה למערכת סמכות השיפוט הבלעדית תהא בבתי המשפט בירושלים.

  8. המשתמש לא יהא רשאי להמחות ו/או לשעבד לטובת כל צד שלישי את זכויותיו ו/או חובותיו נשוא המערכת או תקנון זה. הנהלת האתר תהא רשאית להמחות ו/או לשעבד את חובותיה לטובת כל צד שלישי.

  9. המשתמש מצהיר כי הוא מודע להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו, לרבות לחובתו לרשום מאגר מידע כדין מקום בו הדין מחייבו לעשות כן.

 5. הצהרות והתחייבויות הנהלת האתר:

  1. הנהלת האתר מתחייבת לעשות כל מאמץ סביר בנסיבות העניין על מנת להבטיח עמידה בעקרונות החברה המופיעים באמנת השירות של המערכת המתעדכנת מעת לעת. יחד עם זאת, ייתכן ונפלו וייפלו שיבושים בקוד המערכת שיגרמו לשיבושים, טעויות ושגיאות בנתונים, בתחשיבים, בדוחות וכיוצ"ב. הנהלת האתר מציעה את המערכת As Is, לא מתחייבת ל-0 טעויות ולא לוקחת על אחריותה נזקים, הוצאות או הפסדים שעלולים להיגרם למשתמשים או לצד ג' בעקבות שימוש במערכת. אנו מזמינים את המשתמשים לעמוד בהתחייבותם לבדיקה מדגמית של המערכת ולדווח לנו מיידית על כל תקלה על מנת שנוכל לקדם את המערכת.

  2. מערכת זמינה ומהירה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע היא אחת המטרות שלנו. יחד עם זאת, בטבען של מערכות כמו המערכת, עלולים להיות זמנים שבהם המערכת לא תהיה פעילה בצורה חלקית או מלאה. ההנהלה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם בעקבות אי זמינות כלשהי במערכת לרבות תקלות ופגמים.

  3. מערכת מאובטחת ומוגנת היא מטרה חשובה אצלנו. יחד עם זאת, מערכות גדולות וחזקות מאיתנו נפרצות מדי יום. הנהלת האתר לא לוקחת אחריות על אובדן מידע, גניבת מידע, או שיבוש מידע כתוצאה מפריצה כזו או אחרת למידע המאוחסן.

  4. הנהלת האתר מתחייבת לא להעביר מידע על המשתמשים לצד ג' פרט לנתונים סטטיסטיים אנונימיים.

  5. שירות הלקוחות:

   1. שירות הלקוחות של הנהלת האתר מתבצע באמצעות בקשת תמיכה בצ'אט דרך המערכת, דואר אלקטרוני לכתובת support@sumit.co.il או באמצעות Whatsapp למס' 058-6458668.

   2. התמיכה ניתנת בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00

   3. בערבי חג ומועד התמיכה סגורה (יינתן מענה לפניות דחופות בלבד).

   4. זמן המענה הינו:

    1. במקרה של פנייה רגילה תוך יום עסקים אחד ממועד קבלת הפנייה.

    2. במקרה של פנייה עקב תקלה משביתה, תוך 4 שעות עבודה ממועד קבלת הפנייה.

 6. מדיניות ביטולים וזיכויים

  1. המשתמש יוכל לבטל את חברותו במערכת בכל שלב. בנוסף לאמור בסעיף 3.6 לעיל, ביטול חברות משמעה:

   1. הפסקת התשלומים העתידיים.

   2. הפסקת יכולת כתיבת תכנים משלב פקיעת תוקף התשלום האחרון.

   3. הפסקת יכולת צפייה והורדת תכנים לאחר 6 חודשים מפקיעת תוקף התשלום האחרון.

  2. תשלומים שבוצעו בגין או עבור המערכת או כל חלק ממנה אינם ניתנים לזיכוי. אולם, במקרים חריגים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, יישקל מתן זיכוי על פי הכללים הבאים:

   1. זיכוי של עד 80% או 1,000 ש"ח, הנמוך מבינהם, עבור בקשות זיכוי שנתקבלו עד השעה 14:30 ביום ביצוע החיוב.

   2. זיכוי של עד 70% או 500 ש"ח, הנמוך מבינהם, עבור בקשות זיכוי שנתקבלו תוך 72 שעות ממועד החיוב.

   3. מובהר כי לאחר 72 שעות ממועד החיוב, לא יישקל מתן זיכוי כלל.

   4. בכל מקרה, לא יאושרו זיכויים עבור תשלומים הנוגעים לתשלומים שבוצעו על ידי הנהלת האתר לצדדים שלישיים, לרבות, פתיחת מסופים (תשלום לשב"א), חיבור לשכת שירות למס"ב ו/או החזרות מס"ב ו/או הרשאות מס"ב (תשלום למס"ב), עלויות של דיוור במייל / שליחת מסרונים (תשלום לספקים אחרים), תשלום על נקודות חלוקה בניהול מסלולים (תשלום ל-Google) וכד'.

 7. נגישות

  1. רשת האינטרנט כבר מזמן הפכה לאמצעי מרכזי בקבלת מידע ושירותים בכל תחומי החיים. אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש בצורה נוחה וקלה ככלל הגולשים. המערכת מאפשר לכלל לקוחותיו, לרבות אנשים עם מוגבלויות, לגלוש באתר בקלות ובנוחות.

  2. האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. באתר מותקן תוסף המספק יישומי נגישות שימושיים אשר מגדילים את התאימות לדרישות WCAG 2.0.

  3. למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקנה בהקדם. לדיווח לחצו כאן. ניתן לפנות גם באמצעות הדואר לכתובת ת.ד. 4593, ירושלים 9258521.

 8. פרטיות

  1. הפרטים שימסרו על ידי המשתמשים עם הצטרפותם למערכת וכן המידע שייאסף אודות המשתמשים תוך כדי השימוש שיעשה על ידם במערכת, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור (להלן - "המידע") יישמר כולו במאגר המידע של החברה וכל מחזיק במאגר המידע יהיה רשאי לעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין.

  2. מובהר למשתמשים כי הם אינם חייבים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, למסור פרטים אלה להנהלת האתר, ומסירתם תלויה ברצונם של המשתמשים בלבד. עם זאת מובהר כי לא ניתן יהיה להעניק את השירותים נשוא המערכת ללא מסירת הפרטים המוגדרים כשדות חובה.

  3. מובהר כי המידע ישמש את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לצורך מתן השירותים, קידום פעולות המערכת, לעריכת סקרים ומחקרי שוק, לדיוור ישיר ולצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

  4. הנהלת האתר שומרת על זכותה להעביר מידע בינה לבין כל גוף המסונף אליה (חברה בת או חברה אחות).

  5. מוסכם שכל המידע אשר נאגר במאגר המידע כאמור יחשב לקניינה של הנהלת האתר והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, זאת בתנאי שהנהלת האתר נקטה באמצעים סבירים לאבטחת מאגר המידע.

  6. מוסכם על ידי המשתמש כי הנהלת האתר ו/או מחזיק מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע על מנת להתקשר עמו בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת, לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעות דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר, ולעדכן אותו בדבר שירותים הנוגעים למערכת - במישרין ו/או בעקיפין.

  7. ככל שהמשתמש יתנגד לשימוש במידע אודותיו כאמור או יבקש שלא לקבל דיוורים ישירים לביתו או באמצעות תקשורת ממוחשבת, לרבות הודעות דוא"ל ו-SMS, יהא עליו להודיע להנהלת האתר, לכתובתה במשרדי החברה ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע.

  8. מחיקת המידע של המשתמש תתאפשר בכל עת באמצעות מחיקת חשבון תחת הגדרות חשבון.

 9. אתרים חיצוניים

  1. חלק מהמערכת תכיל קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים מפרסמים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, להנהלת האתר אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה גם אם אתר חיצוני זה או אחר ימותג בסימני וצבעי המערכת. כמו כן, הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו משתמש הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים במערכת כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

  2. על ביצוע פעולות על ידי משתמש באתר חיצוני, בין במישרין באותו אתר ובין דרך המערכת, יחולו גם הוראות התקנון של אותו אתר חיצוני ובכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות תקנון האתר החיצוני יחולו הוראות תקנון האתר החיצוני.

 10. Cookies

  1. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookie היא בכדי ששרתי המערכת יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

  2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מתיר לנו ל"השתיל" Cookie על מכשירך או המחשב שלך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיו. באמצעות Cookies הנהלת האתר עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיך באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והנהלת האתר עשויה לעשות בו שימוש לצורך פעילות ושירותי המערכת. הנהלת האתר אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי. הנהלת האתר מתירה לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסום שלהן באמצעות המערכת. המודעות הללו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. החברות הללו מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או באתר עצמו. המשוואות הללו מכילות קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי אשר תפקידו לאבחן ולסייע בצבירת מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הזה נועד להתאים את התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. השימוש של החברות המפרסמות ב-Cookies ובמשואות רשת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא של הנהלת האתר. אם יהיה ברצונך לבדוק מדיניות זאת עליך לפנות לאתר האינטרנט שלהן.

  3. במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

 11. תיאור ותנאים מיוחדים לגבי שירותי המערכת

  1. הנהלת חשבונות

   1. כללי

    1. המערכת מאפשרת לנהל את מערך הנהלת החשבונות של המשתמש בהתאם להוראות הדין השונות.

    2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3.1 לתקנון זה לעיל - בעוד שהנהלת האתר אחראית שהכלים העומדים לרשות הלקוח יעמדו בדרישות הדין הכללי הרלוונטיות, באחריותו של הלקוח לוודא שהמערכת המתאימה לצרכים הפרטניים של הלקוח בהתאם להוראות הדינים החלים עליו ולפעול באמצעות המערכת בהתאם לדינים האמורים.

   2. ניהול הכנסות
    כלי להפקה ושליחת חשבוניות מס, חשבונות, קבלות, דרישות תשלום, הזמנות, חשבונות עסקה, הצעות מחיר ומסמכים אחרים. הכלי מאפשר גם הפקת דוחות שונים על בסיס אותם המסמכים.

   3. ניהול הוצאות
    כלי להפקת תיעוד על תשלומים שבוצעו ועל חשבוניות שהתקבלו. הכלי מאפשר גם הפקת דוחות שונים על בסיס אותם תיעודים.

  2. סליקת אשראי

   1. כלי לקבלת תשלומים באמצעות כרטיסי חיוב באמצעות גיהוץ פיזי של הכרטיס או עסקאות מרחוק, והפקת שובר. מבוסס על חיבור לחברת אשראי או מאגד.

   2. סליקת האשראי מתבצעת בפועל הן על ידי הנהלת האתר או על ידי צדדים שלישיים ("מאגד") ובהתאם לתנאי השירות שלהם.

   3. הנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה ואופן לקבלת כספי הסליקה ממנפיק/סולק העסקה ו/או מהמאגד עצמו, לרבות במקרים של החזרי חיוב לסוגיהם. המערכת הינה gateway בלבד אל המערכת של המאגד או אל מערכת חברת הסליקה והיא מסירה כל אחריות בדבר פעילותו של המאגד ו/או הסולק בפועל ו/או לכל תקלה שתיווצר במהלך מתן השירות על ידי המאגד ו/או הסולק בין אם התקלה מקורה במאגד ו/או בסולק עצמו ובין אם התקלה מקורה בכל צד שלישי אשר על מערכותיו המאגד ו/או הסולק נסמכים.

   4. במהלך ההצטרפות למערך השירותים של המאגד המשתמש מתחייב לקרוא היטב את תנאי השירות, כמו גם להקפיד לברור מתוך כלל השירותים שיוענקו על ידי המאגד בין אם בדרך של opt-in ובין אם בדרך של opt-out רק בשירותים המתאימים לו ושלהם הוא זקוק.

   5. המשתמש מתחייב לפעול בכל עת בהתאם להוראות, הנחיות ותנאי השירות.

   6. הורדת, יצוא או כל משיכה אחרת של פרטי כרטיסי אשראי מהמערכת אינה אפשרית.

  3. מס"ב

   1. כלי לאיסוף חיובים לביצוע על ידי מס"ב, כולל הפקת מסמך קבלה, אריזתם לקובץ מס"ב, ושידורם למס"ב לחיוב. על מנת להצטרף יש צורך להקים מספר מוסד דרך סניף הבנק של המשתמש.

   2. מערכת ההרשאות לחיוב חשבון מתבצעת בפועל על ידי חברת מרכז סליקה בנקאי בע"מ ("מס"ב") ובהתאם לתנאי השירות שלה.

   3. הנהלת האתר אינה אחראית בשום צורה ואופן לקבלת כספי החיוב מהבנק ו/או ממס"ב עצמה, לרבות במקרים של החזרי חיוב לסוגיהם. המערכת הינה gateway בלבד אל המערכת של מס"ב והיא מסירה כל אחריות בדבר פעילותה של מס"ב בפועל ו/או לכל תקלה שתיווצר במהלך מתן השירות על ידי מס"ב בין אם התקלה מקורה במס"ב עצמה ובין אם התקלה מקורה בכל צד שלישי אשר על מערכותיו מס"ב נסמכת לרבות הבנקים.

   4. במהלך ההצטרפות למערך השירותים של מס"ב המשתמש מתחייב לקרוא היטב את תנאי השירות, כמו גם להקפיד לברור מתוך כלל השירותים שיוענקו על ידי מס"ב בין אם בדרך של opt-in ובין אם בדרך של opt-out רק בשירותים המתאימים לו ושלהם הוא זקוק.

   5. ברירת המחדל בשירותי מס"ב הינה שהמשתמש אינו מקבל היזון חוזר מיידי בדבר אי כיבודו של חיוב שבוצע על ידו באמצעות המערכת על ידי סניף הבנק של הלקוח. לפיכך, על המשתמש לבדוק בעצמו, במסגרת חשבון הבנק שלו, באם חיוב זה או אחר שהוזרם על ידו באמצעות המערכת אכן כובד על ידי סניף הבנק של הלקוח. במסגרת השירותים המוענקים על ידי המערכת, ניתן לקבל שירות היזון חוזר כאמור וזאת בתמורה המפורטת בתעריפון הנהלת האתר.

   6. המשתמש מתחייב לפעול בכל עת בהתאם להוראות, הנחיות ותנאי השירות.

  4. חנות וירטואלית

   1. כלי להכנת דפי תשלום וקטלוגים לביצוע תשלומים למשתמש וזאת על מנת לקבל תשלום על שירותים, על מוצרים או לצורכי איסוף תרומות ואיסוף מידע, כל זאת, באופן חד פעמי או בהוראת קבע ותוך הפקת מסמך אוטומטית.

   2. המשתמש מתחייב לכלול במסגרת אתר החנות הוירטואלית שיוקם על ידו תקנון ותנאי שירות לפי כל דין לרבות מדיניות פרטיות, מאגרי מידע ונגישות. תקנון החנות יכיל, בנוסף, לפחות את:

    1. אופן ביצוע הרכישות;

    2. מידע על מוצרי/שירותי החנות;

    3. אופן ביצוע ההזמנה ומימושה;

    4. מידע על תקלות במהלך ביצוע הרכישה;

    5. האחריות על המוצר או השירות;

    6. אספקת המוצרים;

    7. ביטולים;

   3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה לעיל המשתמש מתחייב לפעול במסגרת החנות הוירטואלית לפי כל דין, לרבות דיני הגנת הצרכן בכלל ומדיניות הביטולים בפרט.

  5. מערכת הוראות קבע
   כלי לניהול הרשאות לחיוב כרטיס אשראי או הרשאות לחיוב חשבון בנק באמצעות מס"ב.

  6. מערכת לשליחת דוא"ל ומסרונים

   1. כלים להפצת מיילים ומסרונים מותאמים אישית לנמען אחד או לרשימת תפוצה מפולחת.

   2. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל המשתמש מתחייב:

    1. כי הוא מודע להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו.

    2. כי הוא מודע להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים)-התשמ"ב-1982, מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו ולהימנע ממשלוח "דואר זבל" ו/או מביצוע פרסום אסור, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו.

    3. כי הוא מודע לכך שהחוק הנ"ל אוסר, בין היתר, שיגור "דבר פרסומת" בפקסימיליה, במערכת חיוג אוטומטית, בדואר אלקטרוני או במסרונים ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען), ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו, וכן מתחייב להימנע מיצירת מצב בו יופרו הוראות הדין הנ"ל כתוצאה (ישירה או עקיפה) מפעולותיו.

    4. לאל בצע הפצת "דואר זבל" ו/או הפצת דואר אלקטרוני לא מורשה; לא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו בעזרת תוכנה לאיסוף כתובות דואר שונות.

    5. להזדהות באופן ברור בתור המדוור.

    6. לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצע דיוור, לא נכללות כתובות דואר אלקטרוני של נמענים שביקשו להסיר את כתובתם מרשימת התפוצה.

    7. להשתמש באפשרות unsubscribe (הסרה מרשימה) בכל מכתב אלקטרוני שיוצא מהמערכת, ולהסיר מיידית מרשימת התפוצה כל נמען שביקש זאת (כולל מי שביקש זאת שלא באמצעות ה-unsubscribe).

    8. אין בהוספת "קישור להסרה" בגוף ההודעה (בהודעות דיוור וסמס) משום גריעת האחריות בדבר ההסרה מצד המדוור, ולכן עליו להוסיף אמצעי זיהוי של המדוור ואפשרות ליצירת קשר עם המדוור לצורך הסרה, וזאת במידה ותחול תקלה טכנית עם אופציית ההסרה האוטומטית ("קישור להסרה").

    9. שלא יעשה שימוש במערכת למטרות בלתי חוקיות, וכן מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה במשאבי החברה.

    10. לא להפיץ הודעות מעליבות ו/או פוגעות ו/או אסורות.

    11. לא להפיץ תוכן המכיל ו/או מספק קישורים בענייני פירמידה, הגרלות, הימורים, וכו'.

    12. לא להשתמש במערכת לשם הפצת כל עניין האסור בפרסום על פי כל דין, לרבות הימורים ו/או עניינים פורנוגרפיים. המשתמש מודע ומסכים לכך שדיוור כל עניין הכולל חומר ל"מבוגרים בלבד" ו/או ענייני אלימות ו/או המכיל קישורים לאתרים המכילים חומרים כגון אלו, אסור בהחלט.

    13. כי הוא מודע ומסכים לכך שחל איסור לגבי כל פעילות שאינה חוקית, לרבות כזו הקשורה באופן ישיר או עקיף לפורנוגרפיה.

    14. לא להפיץ תוכן שמפרסם ו/או חושף מידע מזהה אישי או פרטי של אנשים מתחת לגיל האסור על פי כל דין, או שליחת תכנים המיועד לילדים כאלה, ללא הסכמת הוריהם שניתנת לאימות.

    15. לא להשתמש במערכת כדי לשלוח הודעות לנמענים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו שלא כדין ו/או לא במישרין.

    16. לא להשתמש באתר בעניינים העלולים לפגוע באנשים ו/או בחיות ו/או מכירה ו/או הצעה של חומרים שנמצאים תחת פיקוח, אלכוהול, סמים, נשק, חומרים גנובים, אביזרי מין, סחורה בלתי חוקית, שירותי ליווי, מתן הוראות ליצירה או הרכבה או השגה של עניינים ו/או פעולות בלתי חוקיות, וכיוצ"ב כל עניין אחר בלתי חוקי.

  7. שירותים נוספים

   1. מערכת קופה רושמת
    מערכת לניהול קופה רושמת (POS - point of sale) המאפשרת חיובים מהירים במזומן ובאשראי. המערכת מאפשרת לנהל תנועות קופה, להוציא חשבונית מרוכזת בסוף יום ועוד.

   2. מערכת פקסים
    מודול פקסים יוצאים מאפשר למשתמש לשלוח מסמכים חשבונאיים בפקס וגם לשלוח פקסים באינטרנט בצורה עצמאית באמצעות צירוף קובץ.

   3. מערכת ניהול כללי (CRM)
    מערכת CRM הינה תשתית המאפשרת לנהל כמעט כל סוג של מידע בתוכה באמצעות לוגיקה פשוטה. המשתמש יכול ליצור בתוכה תיקיות. כל תיקייה מוגדרת על ידי השדות שבתוכה. לאחר יצירת התיקיות ניתן ליצור בתיקיות כרטיסים. המערכת מחוברת לכל המערכות האחרות ומאפשרת ניהול מידע ברמה של ERP.

   4. מערכת לניהול זמני עבודה
    מערכת לניהול זמני עבודה על פרויקטים ו/או לקוחות, וגביית תשלום על זמנים אלו.

   5. מערכת שעון נוכחות
    מערכת לניהול שעון נוכחות מועסקים כולל ממשק ניהול למנהלים וממשק הזנה פשוט למועסקים. זמינה במכשירים ניידים.

   6. מערכת ניהול משימות
    מערכת המאפשרת רישום משימות ומעקב אחריהן. המערכת מאפשרת לתזכר את מנהל/ת המשתמש על כל המשימות הפתוחות ואת כל אחד ואחת מהצוות על המשימות הפתוחות שלהם.

   7. מערכת תכנון מסלולים
    מערכת המאפשרת ניהול הפצה חכם. המערכת לוקחת נקודות חלוקה ומייצרת מסלול חכם לניווט ונסיעה ברכב בין הנקודות. נקודות החלוקה יכולות להגיע מתוך הזמנות של לקוחות בתוך המערכת או בטעינה ידנית עצמאית.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?