Payments JavaScript API
עודכן לפני יותר משבוע

על מנת לבצע סליקת אשראי מתוך אתר האינטרנט שלכם, הנכם נדרשים לאבטח את פרטי האשראי על פי תקן PCI.
בכדי לצמצם את דרישות התקן עבורכם, יצרנו ספריית JavaScript, המאפשרת הטמעת דף תשלום מעוצב משלכם, אשר מקבל את פרטי התשלום בצורה מאובטחת, מתוך מערכת SUMIT.
על מנת להטמיע את הספריה, יש לבצע:

  • הוספת הפניה לקובץ ה-Payments JavaScript API.

  • הפעלת ספריית ה-Payments JavaScript API, עם פרטי העסק שלכם.

  • יצירת טופס HTML, אשר מכיל את פרטי האשראי.

  • כתיבת קוד צד שרת, אשר מפעיל את ה-Transaction API, על מנת לבצע את החיוב בפועל.

הוספת הפניה לקובץ ה-Payments JavaScript API.

<script src="https://app.sumit.co.il/scripts/payments.js"></script>

הפעלת ספריית ה-Payments JavaScript API, עם פרטי העסק שלכם.

<script>
jQuery(function() {
OfficeGuy.Payments.BindFormSubmit({
CompanyID: YourCompanyID,
APIPublicKey: 'APIPublicKey'
});
});
</script>

יצירת טופס HTML, אשר מכיל את פרטי האשראי.

<form data-og="form" method="post">
<div class="og-errors"></div>

<div>
<label>
<span>Card Number</span>
<input type="text" size="20" maxlength="20" data-og="cardnumber" />
</label>
</div>

<div>
<label>
<span>Card Expiration (mm/yyyy)</span>
<input type="text" size="2" maxlength="2" data-og="expirationmonth" />
</label>
<span> / </span>
<input type="text" size="4" maxlength="4" data-og="expirationyear" />
</div>

<div>
<label>
<span>CVV</span>
<input type="text" size="4" maxlength="4" data-og="cvv" />
</label>
</div>

<div>
<label>
<span>Citizen ID</span>
<input type="text" data-og="citizenid" />
</label>
</div>

<input type="submit" value="Submit" />
</form>

כתיבת קוד צד שרת, אשר מפעיל את ה-Transaction API, על מנת לבצע את החיוב בפועל.

לאחר סיום פעולת ה-Payments JavaScript API, יתווסף שדה הנקרא og-token לטופס.
את שדה זה, יש לשלוח לשדה SingleUseToken, בפעולת ה-Charge customer של מודול סליקת האשראי. במידה ואינכם מעוניינים בהפקת מסמך באופן אוטומטי, ואינכם מעוניינים לשלוח פירוט מוצרים/שירותים, ניתן להשתמש בפעולת ה-Transaction של מודול מסוף האשראי.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?