ניתן לצרף באופן אוטומטי אישור ניהול ספרים, ו/או אישור ניכוי מס במקור לכל מסמך הנשלח מתוך המערכת.

ההגדרה זמינה תחת "הגדרות > ניהול הכנסות > ניהול ספרים וניכוי מס במקור".

האם מצאת את התשובה שלך?