כחלק מיצירת סוג תנועה בתיק לקוח/ה המוגדר כהנהלת חשבונות חד צידית, תצטרכו לבחור את "סיווג סוג התנועה".

סיווג סוג התנועה קובע האם מדובר בהכנסה, הוצאה, או בכל סוג אחר.

רשימת הסוגים הנתמכים במערכת

 • הכנסות

  • הכנסה חייבת

  • הכנסה פטורה

  • הכנסה חייבת ופטורה ממקדמות

  • הכנסה פטורה ופטורה ממקדמות

  • הכנסה חייבת ממכירת רכוש קבוע

  • הכנסה פטורה ממכירת רכוש קבוע

 • הוצאות

  • הוצאה

  • הוצאה ללא מע"מ

  • רכוש קבוע

  • רכוש קבוע ללא מע"מ

 • תקבולים/תשלומים וניכויים

  • ניכוי במקור מלקוחות

  • תשלום לספקים עם ניכוי מס במקור

  • תקבול עם ניכוי מס במקור

 • מלאי

  • מלאי פתיחה

  • מלאי סגירה

לתשומת הלב, ניתן ליצור סוג תנועה מסוג הוצאה עם מע"מ, אשר ברירת המחדל בה הינה 0% מע"מ. בשיטה זו, ניתן יהיה לקבוע את סכום המע"מ בעת הזנת התנועה במידת הצורך.

האם מצאת את התשובה שלך?